Thay màn hình Lenovo P780, S820 & Lenovo K900

Thay màn hình Lenovo P780 là m?t trong nh?ng d?ch v? s?a ch?a hàng ??u c?a Thành H?ng Mobile. D?ch v? s?a ch?a, dành cho các dòng máy c?a ?ài Loan v?i m?c giá r?, ???c nhi?u khách hàng bi?t t?i và s? d?ng r?ng rãi. Trung tâm cung c?p nhi?u gi?i pháp kh?c ph?c cho khách hàng, t? h?ng màn hình, ??n ch?t c?m ?ng, v? m?t kính, ??u ???c thay th? m?t cách chuyên nghi?p. Ngoài vi?c thay màn hình Full b? cho Lenovo P780, trung tâm còn thay m?t kính, c?m ?ng v?i các thi?t b? hi?n ??i nh?t hi?n nay.

Ngay t? nh?ng ngày ??u cung c?p, d?ch v? thay màn hình Lenovo P780 ?ã kh?c ph?c ???c v?n ?? cho nhi?u khách hàng, c?ng nh? nhi?u model khác nh? màn hình Lenovo S820, Lenovo K900. Quý khách có th? thay màn hình, m?t kính nhanh chóng t?i Thành H?ng . Trung tâm b?o ??m ?ây là d?ch v? chuyên nghi?p, th?i gian b?o hành dài h?n, uy tín nh?t t?i Hà N?i.

lcdlcd-for-lenovo-p780-cell-phone-black-with-touchscreen.jpg-for-lenovo-p780-cell-phone-black-with-touchscreen

Màn hình K900, S820, Lenovo P780

??a ch? thay màn hình Lenovo P780, S820 và Lenovo K900 hàng ??u

Trong s? các ??a ch? cung c?p d?ch v? thay th? màn hình Lenovo K900, P780, S820, Thành H?ng Mobile ???c khách hàng bi?t ??n là m?t trung tâm s?a ch?a hàng ??u t?i Hà N?i. ??i v?i dòng máy Lenovo, màn hình s? ???c thay m?i toàn b? 100%, m?t kính và c?m ?ng c?ng ???c ép b?ng máy ép kính chuyên d?ng. Sau khi ti?n hành thay màn hình hoàn t?t, thi?t b? c?a quý khách s? ???c nhân viên ki?m tra l?i toàn b?, m?i v?n ?? thi?u sót s? ???c gi?i quy?t tri?t ?? và nhanh chóng.

Khi ti?n hành thay màn hình Lenovo P780, màn hình s? ???c tách riêng kh?i máy, các linh ki?n còn l?i s? ???c c?t gi? t?i trung tâm và b?o qu?n c?n th?n. ?? thay màn hình Lenovo S820, thi?t b? s? ph?i c? b? bao g?m c? m?t kính và màn hình c?m ?ng. N?u ch? c?n thay m?t kính c?m ?ng, trung tâm s? ti?n hành bóc tách và ép m?t kính m?i b?ng máy ép kính t? ??ng.

Màn hình Lenovo P780, S820, K900 ???c thi?t k? v?i m?t kính c?m ?ng n?m phía ngoài. Do v?y trong nhi?u tr??ng h?p, ch? c?n thay m?t kính c?m ?ng ch? không ph?i thay màn hình K900, P780, S820 Full b?. ?i?u này giúp quý khách, ti?t ki?m ???c t?i ?a chi phí s?a ch?a.

Giá thay màn hình Lenovo P780, S820, K900 t?i Thành H?ng Mobile

Linh ki?n c?a Thành H?ng là hàng chính hãng, chúng tôi không nh?ng nh?n s?a cho khách mà còn cung c?p cho các ??a ch? khác trong khu v?c, ??c bi?t là màn hình, m?t kính Lenovo.  

Giá thay màn hình Lenovo S820, P780, K900 và các linh ki?n khác luôn ???c trung tâm thông báo chi ti?t t?i m?i khách hàng, m?c giá mà Thành H?ng ??a ra luôn là m?c giá r? và phù h?p v?i th? tr??ng, có s?c c?nh tranh vô cùng cao v?i các ??a ch? khác. M?c giá thay màn hình Lenovo K900 hay Lenovo P780, S820 luôn là ?i?u b?n kho?n c?a m?i khách hàng.

Giá d?ch v? quý khách có th? tra trên website ho?c liên h? tr?c ti?p theo thông tin bên d??i

STT D?ch v? M?c giá B?o hành
1 Thay màn hình Lenovo S820 Liên h? Liên h?
2 Thay màn hình Lenovo P780 Liên h? Liên h?
3 Thay màn hình Lenovo K900 Liên h? Liên h?

Giá thay m?t kính Lenovo P780, k910, A6000, s860, A5000, S60 t?i Thành H?ng Mobile

STT D?ch v? M?c giá B?o hành
1 Thay m?t kính Lenovo P770 Liên h? Liên h?
2 Thay m?t kính Lenovo P780 Liên h? Liên h?
3 Thay m?t kính Lenovo P70 Liên h? Liên h?
4 Thay M?t kính Lenovo P70 Liên h? Liên h?
5 M?t kính C?m ?ng Lenovo P700i Liên h? Liên h?
6 M?t kính C?m ?ng Lenovo A269, A316, A319 Liên h? Liên h?
7 M?t kính C?m ?ng Lenovo A328, A369, A390 Liên h? Liên h?
8 M?t kính C?m ?ng Lenovo A500, A516, A526, A536 Liên h? Liên h?
9 M?t kính C?m ?ng Lenovo A 630e, A656, A680 Liên h? Liên h?
10 M?t kính C?m ?ng Lenovo A706, A760 Liên h? Liên h?
11 M?t kính C?m ?ng Lenovo A800, A850, A859, A860, A880 Liên h? Liên h?
12 M?t kính C?m ?ng Lenovo A1000, A2010 Liên h? Liên h?
13 M?t kính Lenovo A3000, A3300, A3500 Liên h? Liên h?
14 M?t kính C?m ?ng Lenovo A5000, A5500 Liên h? Liên h?
15 M?t kính C?m ?ng C?m ?ng Lenovo A7600 Liên h? Liên h?
16 M?t kính C?m ?ng Lenovo B6000, B8000 Liên h? Liên h?
17 M?t kính C?m ?ng Lenovo S60 , S580 Liên h? Liên h?
18 Thay m?t kính c?m ?ng Viber Z2 K920 Liên h? Liên h?
18 M?t kính Lenovo S650, S660 Liên h? Liên h?
19 M?t kính C?m ?ng Lenovo S760 Liên h? Liên h?
20 M?t kính C?m ?ng Lenovo S820, A850, S860 Liên h? Liên h?
21 M?t kính Lenovo S880, S898 Liên h? Liên h?
22 M?t kính Lenovo S930, S960 Liên h? Liên h?
23 M?t kính C?m ?ng Lenovo S5000, S6000, S2109, Miix 10 Liên h? Liên h?
24 M?t kính Lenovo K860 Liên h? Liên h?
25 M?t kính Lenovo K900, K910 Liên h? Liên h?
26 M?t kính Lenovo A600, A7000 Liên h? Liên h?
27 Thay m?t kính lenovo K3 note Liên h? Liên h?

V?i gi?i pháp thay màn hình chuyên nghi?p, trung tâm ?ã gi?i quy?t nhi?u v?n ?? mà màn hình Lenovo S820, P780, K900 c?a khách hàng g?p ph?i. Tùy vào t?ng th?i ?i?m m?c giá có th? thay ??i, vì th? quý khách vui lòng g?i t?i hotline : 0985 023 023 ?? nh?n báo giá bao nhiêu m?i nh?t.

Chú ý: Các d?ch v? thay màn hình dành cho Lenovo K900, P780, S820 c?a Thành H?ng s? tinh thêm công thay th? và bao test linh ki?n t? 100.000 - 300.000 VN?

trung-tam-sua-chua-thanh-hung-mobile

??i ng? k? thuât viên chuyên nghi?p t?i Thành H?ng Mobile

L?i ích và cam k?t v? gi?i pháp thay màn hình Lenovo K900, P780, S820

Xây d?ng m?t d?ch v? chuyên nghi?p là ?i?u không h? ??n gi?n, trong quá trình s?a ch?a luôn phát sinh r?t nhi?u v?n ??. Do ?ó, trung tâm luôn chu?n b? ??y ?? các ph??ng án d? phòng c?n thi?t. Ngoài ra, Thành H?ng Mobile luôn h? tr? t?i ?a cho khách hàng khi ??n thay màn hình Lenovo P780, nh?ng ?u ?ãi v? giá, ch?t l??ng linh ki?n, th?i gian nhanh g?n.

Trung tâm ?ã xây d?ng các b??c thay màn hình Lenovo K900, P780, S820 nh? sau

 • Ki?m tra màn hình Lenovo P780 xem các v?n ?? n?m ? ?âu.
 • Xác ??nh s? c? và ti?n hành thông báo l?i cho khách.
 • Th?ng nh?t v?i khách hàng ph??ng án kh?c ph?c v?n ?? c?a màn hình Lenovo S820, K900, P780.
 • Ti?n hành thay màn hình m?i cho thi?t b? c?a khách hàng.
 • Ki?m tra l?i màn hình và c?m ?ng c?a máy.
 • Chuy?n máy cho khách hàng và dán tem b?o hành màn hình.

Nh?ng cam k?t v? ph??ng pháp thay màn hình Lenovo P780 ?ã mang l?i nhi?u s? tin t??ng cho khách hàng v? Thành H?ng Mobile. V?i nh?ng dòng máy nh? Lenovo P780, khách hàng luôn lo l?ng v? ch?t l??ng c?ng nh? ngu?n g?c xu?t x? linh ki?n. Trung tâm luôn ??m b?o mang t?i m?t d?ch v? uy tín, v?i nh?ng cam k?t v? ph??ng án s?a màn hình Lenovo K900, P780, S820 chuyên nghi?p nh?t

 • Màn hình Lenovo P780 ???c nh?p chính hãng.
 • Th?i gian thay màn hình m?i nhanh chóng, không gi? máy t?i c?a hàng.
 • Giá màn hình ???c ?i?u ch?nh luôn ? m?c ?u ?ãi nh?t.
 • B?o hành màn hình theo ?úng tem, th?i gian t? 3 - 12 tháng.
 • H? tr? và t? v?n các s? c? v? màn hình Lenovo K900, P780, S820.
 • T?ng mi?ng dán màn hình Lenovo S820, K900, P780 sau khi thay th? hoàn t?t.

C?m ?n quý khách ?ã quan tâm d?ch v? thay màn hình Lenovo P780 chính hãng t?i Hà n?i c?a Thành H?ng Mobile chúng tôi

Trung tâm s?a ch?a ?i?n tho?i di ??ng Thành H?ng Mobile

1. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.

- ?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

2. TP H? Chí Minh : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
- ?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n

- ?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

4. Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?

- ?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

5. TP ?à N?ng (B?o Toàn Vi?t) : 91 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê

- ?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 0907.217.927

6. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng

- ?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

7. TP H? Long (Xuân Bách Mobile) : 116 ???ng Cao Th?ng, H? Long

- ?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

8. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1374 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát

- ?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

9. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : Ki ?t 02, Ch? 3, Ph??ng Tr?n Phú

- ?i?n tho?i : 0982.85.3223

10. TP Vinh (C? s? 1) (??c Tu?n Mobile) : S? 1 B?ch Liêu

- ?i?n tho?i : 0382.688.668 - 0982.82.99.89

11. TP Vinh (C? s? 2) (Didong37) : 32A Nguy?n Vi?t Xuân

- ?i?n tho?i : 0981.101.990

12. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n

- ?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

13. TP S?n La (B?c H?i Mobile) :256 – Chu V?n Th?nh

- ?i?n tho?i : 0124.9696.998 - 0986.196.886

Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook